10 อันดับชาร์ตที่คนไทยเลือกร่วมโหวต 10 โรงเรียนที่ดีที่สุดของเชียงใหม่นับทุกวันนี้อนาคตของนักเรียนนักศึกษาล้วนถูกชี้วัดด้วยคุณภาพของคนนั้น ๆ ว่ามีความสามารถ ขยัน อดทน มีความคิดสร้างสรรค์มากเพียงใด

อีกประการก็คือสถานศึกษา อันเป็นสถานบ่มเพาะความรู้ความสามารถให้แก่ผู้ใหญ่ในอนาคตของสังคมนั่นเอง
ดังนั้น วันนี้เราจะลองมาร่วมโหวตเสนอโรงเรียนที่ดีในจังหวัดเชียงใหม่กัน 
โดยทางเราจะเริ่มให้ 10 อันดับ โรงเรียนที่น่าสนใจโดยในแง่ของประวัติเกียรติคุณบางประการ ทั้งนี้หากได้รับข้อมูลทั้งในแง่ลึกของความดีหรือแง่มุมที่เราไม่เคยทราบจากนักเรียนหรือผู้ปกครองก็จะนับว่าเป็นความกรุณาอย่างยิ่ง 
ท่านสามารถคอมเม้นต์ให้ข้อมูลได้โดยอิสระ ขอเพียงใช้คำที่สุภาพและเป็นความจริง 
เพื่อประโยชน์สำหรับบางครอบครัวที่ต้องการส่งเสริมลูกหลานศึกษาที่นั้น ๆ บ้างต่อไป 
นับเป็นการส่งเสริมการศึกษาในอีกด้านหนึ่งมิทางตรงก็โดยอ้อม

ขอบคุณภาพและข้อมูลจากเว็ปและเฟซบุ๊คของโรงเรียนที่นำมาแนะนำ

ผลโหวตนี้เป็นเพียงความคิดเห็นของผู้ที่เข้ามาอ่านเท่านั้น ไม่สามารถใช้เป็นมาตรฐานในวัดใด ๆ ทั้งสิ้น# 1

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย by Ben


6649

ขอบคุณภาพจากfaceook PRCUpdate

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ตั้งอยู่ ณ ถนนแก้วนวรัฐ ตำบลวัดเกต อำเภอ เมือง เชียงใหม่ เป็นโรงเรียนแบบตะวันตกสำหรับเด็กชายแห่งแรกในล้านนา ก่อตั้งเมื่อวันที่ 19 มีนาคม ค.ศ. 1887 (พ.ศ. 2430 สมัยรัชกาลที่ 5)โดยศาสนาจารย์เดวิด กอร์มเลย์ คอลลินส์ มิชชันนารีคณะอเมริกันเพรสไบทีเรียน โรงเรียนนี้ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำปิง ที่บ้านวังสิงห์คำ เรียกว่า "Chiangmai Boys' School" ปัจจุบันเป็นโรงเรียนเอกชนชื่อดังของเชียงใหม่ เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล 3 - ม.6 มีนักเรียนประมาณ 5,000 คน เป็น โรงเรียนสังกัดสำนักงานพันธกิจการศึกษา มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย มีอาจารย์โดยประมาณ 383 คน คำขวัญโรงเรียน "คุณธรรมนำปัญญา พลานามัยสมบูรณ์ เกื้อกูลสังคม" เพิ่มเติมได้ที่

http://newweb.prc.ac.th/


# 2

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย by Ben


5336

ขอบคุณภาพจาก foursquare.com

เป็นโรงเรียนสตรี เริ่มสถาปนาตั้งแต่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2475 เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นโรงเรียนในเครือเดียวกับโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ทราบกันดีว่าเด็ก ๆ ที่นี่มักจะเป็นเด็กเรียบร้อย รักการเรียน แต่ก็ไม่แพ้กิจกรรม ทำให้สามารถเข้าสอบได้ในมหาวิทยาลัยชั้นนำได้อย่าไม่ต้องเป็นห่วง วิสัยทัศน์ “เป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรมตระหนักในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ มีความรู้ ความสามารถเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล รู้เท่าทันสังคม ใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข บนพื้นฐานของความรัก การรับใช้และดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง ตามเจตนารมณ์ของคณะอุร์สุลิน” เพิ่มเติมได้ที่

http://www.regina.ac.th/Mhome.html


# 3

โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยา เชียงใหม่ by Tua


2922

โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ เป็นโรงเรียนที่อยู่ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ( สช.) ตั้งอยู่เลขที่ 6 / 1 ถ. ช้างเผือก ต. ศรีภูมิ อ. เมือง จ. เชียงใหม่ บนเนื้อที่ 4 ไร่ 97 ตารางวา เปิดดำเนินการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2513 เป็นต้นมา ในลักษณะการลงทุนร่วมกันระหว่าง นายประกอบ สื่อกระแสร์ เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน ( ในฐานะผู้รับใบอนุญาต ) กับผู้ร่วมลงทุนภายใต้กำหนดระยะเวลา 25 ปี ต่อมาเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2533 ได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้ดำเนินกิจการใหม่โดยทายาทของเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินได้ซื้อโอนกิจการ ทั้งหมดมาดำเนินการแต่ฝ่ายเดียวซึ่งมี ดร.อุทัย สื่อกระแสร์ เป็นผู้รับใบอนุญาต นับตั้งแต่ได้มีการเปลี่ยนแปลงกิจการเป็นต้นมา ผู้ดำเนินการได้ยึดนโยบายที่จะพัฒนาสถาบันการศึกษาให้ไปสู่เป้าหมายด้านคุณภาพและมาตรฐานในทุกด้าน โดยได้มีการปรับปรุงพัฒนาระบบการบริหารการจัดการหลักสูตรกระบวนการจัดการเรียนการสอน อาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยีที่ ทันสมัยมาใช้ตามลำดับ และในปี 2544 ได้จัดให้มีการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นปีแรก ทั้งนี้โดยมีเป้าหมายที่จะให้เป็นสถาบันการศึกษาที่สามารถรองรับและให้บริการเยาวชนทั้งจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ


# 4

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย by Ben


2057

ขอบคุณภาพจาก chiangmainews

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยเป็นโรงเรียนรัฐบาลแห่งแรกของจังหวัดเชียงใหม่ สถาปนาขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2442 ตามพระบรมราโชบาย ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ในการขยายการศึกษาออกสู่หัวเมือง ทั้งนี้ผู้ปกครองเชียงใหม่นั้นทราบกันดีว่าการเรียนการสอนที่นี่นั้นมีคุณภาพระดับต้น ๆ ของเชียงใหม่ เด็ก ๆ ที่ไปร่ำเรียนก็มักจะมีความสามารถเฉพาะตัวทั้งการเรียน กีฬา หรือกิจกรรมก็ดี ตั้งอยู่กลางเมืองเชียงใหม่และอยู่บนเนื้อที่ 29 ไร่ 3 งาน เปิดการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 แบบสหศึกษา มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น 3,432 คน คณาจารย์และบุคลากรจำนวน 250 คน คำขวัญประจำโรงเรียน "เรียนให้เด่น เล่นให้ดี มีศีลธรรม" เพิ่มเติมข้อมูลได้ที่

http://www.yupparaj.ac.th/yrc/


# 5

โรงเรียน มงฟอร์ตวิทยาลัย by Ben


1646

ขอบคุณภาพจาก entatutor

เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2475 โดยมี คุณพ่อ เรอเนเมอนีเอร์ เป็นผู้จัดการ และท่านภราดาซีเมออนเป็นอธิการคนแรก ภราดาเอมโบรซิโอเป็นรองอธิการ และมีภราดาหลุยส์เป็นผู้ควบคุมการก่อสร้าง ซึ่งต่อมาได้มีการย้ายและต่อเติบพัฒนาโรงเรียนให้เหมาะสมกับจำนวนของนักเรียนที่มากขึ้น เพิ่มพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรมและเป็นบริเวณให้นักเรียนได้มีพื้นที่ใช้สอยมากขึ้น คณะอาจารย์ที่นี่มีผลงานดีเด่นด้านแผนการสอนและพัฒนาเด็ก ถือเป็นอีกหนึ่งสถานศึกษาที่ผู้ปกครองคาดหวังได้ลูกหลานได้เข้าเรียน เช่นเดียวกับที่มีบุคคลสำคัญของประเทศมากมายเคยร่ำเรียนเป็นศิษย์เก่าที่นี่ จำนวนนักเรียนทั้งหมดทุกระดับชั้น 3,137 คน วิสัยทัศน์ของโรงเรียน “โรงเรียนเพื่อองค์ปัญญานิรันดร์ (The School for the Eternal Wisdom)” เพิ่มเติมได้ที่

http://register.montfort.ac.th/2557/index.php#


# 6

โรงเรียนดาราวิทยาลัย by Ben


1571

ขอบคุณภาพจาก facebook pagedara

โรงเรียนดาราวิทยาลัย หรือในอดีตคือ โรงเรียนสตรีพระราชชายา เคยเป็นโรงเรียนสตรีเอกชนประจำจังหวัดเชียงใหม่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้ใช้ชื่อ ตามพระนามเจ้าดารารัศมี พระราชชายา ปัจจุบันเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่และเก่าแก่ในจังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนแห่งนี้มีอายุแล้ว 137 ปี นับเป็นอีกโรงเรียนหนึ่งที่ผู้ปกครองนิยมส่งลูกสาวเข้าเรียน เพราะเรื่องของการเรียนและความประพฤติเป็นที่พึ่งพอใจตลอดมาทุกรุ่น การสอบเข้าสู่มหาวิทยาลัยก็ล้วนเป็นชั้นนำทั้งสิ้น คำขวัญ "สุขภาพเลิศ ปัญญาล้ำ คุณธรรมเยี่ยม Good Health, Sound Knowledge, Excellent Morals" เพิ่มเติมได้ที่

https://sites.google.com/a/web1.dara.ac.th/dara-academy-chiangmai/


# 7

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ by Ben


1065

ขอบคุณภาพจาก chillcm

โรงเรียนสตรีของรัฐบาลแห่งแรกในจังหวัดเชียงใหม่เปิดทำการสอนวันที่ 25 มีนาคม 2449 (ร.ศ.125) โดยเจ้าอินทวโรรสสุริยวงษ์ เจ้าหลวงเชียงใหม่องค์ที่ 8 (ปกครองเชียงใหม่ พ.ศ. 2444-2452) เป็นผู้อุปการะ ได้ให้ขุนอุปกรณ์ศิลปศาสตร์ ข้าหลวงธรรมการมณฑลพายัพ และนายพันตรีเจ้าไชยสงคราม กรมการเมืองเชียงใหม่ ติดต่อขอใช้คุ้มเจ้าเรือนคำ ถนนแม่ข่า เป็นที่ตั้งโรงเรียน มีนางเชย เป็นครูใหญ่ วันแรกเปิดมีนักเรียน 70 คน จากวันนั้นถึงวันนี้ ปัจจุบันมีนักเรียนประมาณ 2,900 คน มีอาจารย์ 140 คน ตั้งอยู่กลางเมืองเชียงใหม่บนเนื้อที่ 27 ไร่ 1 งาน เปิดสอนระดับตั้งแต่ ม.1 – ม.6 และโรงเรียนหนึ่งที่ผู้ปกครองนิยมส่งลูกหลานที่เป็นผู้หญิงเข้าเรียน วิสัยทัศน์โรงเรียน “องค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล” เพิ่มเติมได้ที่

http://www.wattano.ac.th/


# 8

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ by Ben


1059

ขอบคุณภาพจาก facebook SatitCMU

เป็นหน่วยส่งเสริมและบริหารงานด้านวิชาการ อยู่ในความควบคุมและอำนวยการสอน ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดสอน ม.1-ม.6 เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่มีนักเรียนประมาณ 1,300 คน มีบุคลากร 88 คน มาตรฐานการเรียนการสอนที่นี่จึงไม่ต้องห่วงเพราะถือว่าอยู่ในระดับของแถวหน้าของจังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรมยิ่งไม่เคยแพ้ใคร ซึ่งผู้ใหญ่ผู้ปกครองก็หวังว่าจะให้ลูกหลานได้ศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อีกด้วย เพราะนี่คือมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของจังหวัดนั่นเอง คำขวัญโรงเรียน "การเรียนดี กีฬาเด่น เน้นวินัย ใฝ่คุณธรรม" เพิ่มเติมได้ที่

http://www.satitcmu.ac.th/


# 9

โรงเรียนพระหฤทัย by Ben


900

ขอบคุณภาพจากfacebook sccollegecm

การเรียน กีฬา กิจกรรม คุณธรรมถือว่าที่นี่ล้ำเลิศ เป็นสถานอบรมที่ดีภายใต้บรรยากาศของความรักความเอาใจใส่จากคณาอาจารย์ ที่จะช่วยบ่มเพาะให้เด็ก ๆ ได้เป็นคนดีมีคุณภาพในสังคมต่อไป ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2475 โดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนพระหฤทัย” โดยมีจุดหมายเพื่อให้เด็กที่ยากจนได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษา นักเรียนมีส่วนแสดงความสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนเป็นจำนวนมากทั้งด้านการประกวดวิชาการ กีฬา หรือกิจกรรมเพื่อสังคมก็ดี คำขวัญ "สุภาพ อ่อนน้อม เมตตา" เพิ่มเติมได้ที่

http://www.sch.ac.th/web-3/


# 10

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ by Natakorn


824

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จัดตั้งขึ้นเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ 60 พรรษา ในปี พ.ศ. 2530 โดยกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงเถลิงถวัลยราชสมบัติ ทรงประกอบพระราชกรณียกิจด้วยความวิริยะอุตสาหะ ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาและทรงบำบัดทุกข์ บำรุงสุขเพื่อพัฒนาประเทศไทย ในทุกด้าน โดยมิได้ทรงเห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยแต่ประการใดด้วยพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นถาวรวัตถุ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้จัดตั้งโรงเรียนนวมินทราชูทิศขึ้นในทุกภาคของประเทศไทย


# 11

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง by Ben


508

ขอบคุณภาพจาก chongfah.ac.th

เป็นโรงเรียนเอกชนที่มีอายุยาวนานมากสำหรับเชียงใหม่ ยิ่งสำหรับ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง หรือที่เรียกกันติดปากว่า “ซินเซิง” ก่อตั้งโดยกลุ่มชาวไทยเขื้อสายจีนและพ่อค้าชาวจีนที่มาค้าขายในเมืองเชียงใหม่เมื่อประมาณร้อยปีก่อน มุ่งเน้นการสอนภาษาจีนเป็นภาษาที่สอง ปัจจุบันบริหารโดยมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา เป็นที่รู้กันว่าเป็นโรงเรียนที่เน้นการสอนให้เด็ก ๆ ได้รับวัฒนธรรมจีนและภาษาจีนที่สำคัญมากในโลกยุคปัจจุบัน ซึ่งเขาก็เน้นสอนเช่นนี้มานานแล้ว ทุกวันนี้โรงเรียนก็ขยายตัวและพัฒนามาจากจุดเริ่มต้นสูงลิบ ไม่แปลกที่จะเด็กตัวเล็ก ๆ คุยภาษาจีนได้จากการสอนของที่นี่ เรียกได้ว่าเป็นนานาชาติก็ไม่แปลกเพราะเด็กต่างชาติเองก็มาก คำขวัญ “ความรู้ดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำความสุข” เพิ่มเติมได้ที่

http://www.chongfah.ac.th/


# 12

โรงเรียนวารี เชียงใหม่ by Kanin


320

ประวัติโรงเรียนอาคารสถานที่เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ปฎิทินโรงเรียนเพลงโรงเรียน ข่าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมภาพกิจกรรมวิดีโอกิจกรรม หลักสูตร ระดับอนุบาลระดับประถมระดับมัธยมหลักสูตรการเรียนการรับสมัคร ระบบสารสนเทศ ค้นหาข่าว หรือบทความค้นหาหนังสือEP Blog (English Programme)Varee MailE-learningE-learning (Moodle Thai)สื่อการสอนวิทยาศาสตร์ ติดต่อเรา ติดต่อกับทางโรงเรียน และสถานที่ตั้งโรงเรียนวารีเชียงใหม่ - เว็บไซต์ภาษาไทยโรงเรียนวารีเชียงใหม่ - เว็บไซต์ภาษาอังกฤษVaree International - WebsiteVaree Chiangmai School - FacebookVaree International - Facebook ประวัติโรงเรียน ทำความรู้จักโรงเรียนวารีเชียงใหม่ เข้าใจวิสัยทัศน์ และหลักสูตร ในปี 1976 อาจารย์วารี ภัทราวณิชย์ ได้เริ่มต้นก่อตั้งโรงเรียนอนุบาลวารี ที่ต่อมา ได้เป็นหนึ่งในโรงเรียนต้นแบบ ในการเรียนการสอนในรูปแบบ child-centre หรือการให้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง ในการเรียนรู้ ทำให้มีคณะครูอาจารย์และ ผู้บริหารสถานศึกษา จากทั่วประเทศ เดินทางมาเชียงใหม่เพื่อเยี่ยมชม และขอศึกษาระบบการเรียนการสอน ของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง ทำให้ชื่อเสียงของโรงเรียน เป็นที่รู้จัก และได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ร่วมทั้งที่โรงเรียนได้รับการประกันคุณภาพ การศึกษา จากกระทรวงศึกษาธิการ ก็เป็นสิ่งที่ยืนได้ว่า กระบวนการจัดการศึกษาของโรงเรียน อนุบาลวารีนั้นโดดเด่น และสามารถขยายฐานแห่งความสำเร็จได้โดยในปี 2002 อาจารย์วารี ได้มอบทางเลือกใหม่อีกครั้งให้กับชาวเชียงใหม่ และชาวต่างประเทศ ที่ทำงานหรืออาศัยอยู่ใน เขตอำเภอเมือง และอำเภอใกล้เคียง ด้วยการเปิดตัว โรงเรียนวารีเชียงใหม่ เพื่อเป็นการขยายฐานการศึกษา จากระดับอนุบาล จนถึงระดับมัธยมศึกษา และ อินเตอร์ สอบหมอติด 3 ปีซ้อน เปิดเพียงแค่ 10 ปี


# 13

โรงเรียนเมตตาศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี by Tulaphob


77

เนื่องจากคณะกรรมการไม่มีทุนจะก่อสร้างอาคารเรียน การเปิดโรงเรียนเมตตาศึกษาจึงอาศัยอาคารพุทธสถานเป็นสถานที่ประกอบพิธีเปิด เมื่อวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2502 ตรงกับวันวิสาขบูชา หลังจากประกอบพิธีเปิดแล้วได้อาศัยศาลามุงสังกะสีหลังเล็ก ๆ ซึ่งเป็นห้องสมุดเก่าของพุทธสถานเป็นที่เรียน ในปีแรก รับเฉพาะนักเรียนชั้น ป.5 ในสมัยนั้น จำนวน 35 คน โดยคัดเลือกเด็กจากอำเภอต่าง ๆ ใน จังหวัดเชียงใหม่ ในจำนวนนี้ได้ให้ เข้าอยู่ในหอพัก ของโรงเรียนซึ่งตั้งอยู่ในวัดเจดีย์หลวงจำนวน 25 คน โดยให้อยู่ในความปกครองของพระวินัยโกศล (ปัจจุบัน-พระพุทธพจนวราภรณ์ ) อีก 10 คนเป็นนักเรียน ไปกลับ นักเรียนทั้งหมดเรียนโดยไม่เสียค่าเล่าเรียนและค่าบำรุงใด ๆ ทั้งสิ้น นอกจากนั้นทางโรงเรียนยังได้อุปการะทั้งเสื้อผ้า อาหาร และอุปกรณ์ทุกอย่างแก่นักเรียนที่อยู่ในหอพักอีกด้วย นักเรียนหอพักจะต้อง อยู่เป็นเวลา 6 ปี จนกว่าจะเรียนจบชั้น ม.ศ.3 แต่เนื่องจากต้อง ใช้ค่าใช้จ่ายมาก ทางโรงเรียนจึงรับนักเรียนเข้าอยู่ในหอพักเพียง 2 รุ่น รุ่นต่อมาได้พยายามลดลงตามลำดับเพื่อลดค่าใช้จ่าย พ.ศ. 2503 โรงเรียนรับ นักเรียนอีก 1 ห้อง จำนวน 35 คน และได้ย้ายอาคารเรียนมาเรียนในโรงเรียนปริยัติธรรมวัดเจดีย์หลวง การรับนักเรียนนี้รับเฉพาะนักเรียนชั้น ป.5 เท่านั้น จนรับนักเรียนครบ 6 ชั้นในปี 2507


กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนที่จะส่งข้อมูลค่ะ เข้าสู่ระบบคลิกที่นี่ หรือ

Login with Facebook


Like us on Facebook?